Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden d.d. 1-11-2020.

Artikel 1. Toepassing

 1. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Grootspoor.com, gedane aanbiedingen, en op alle door Grootspoor.com te sluiten overeenkomsten betreffende levering van producten en/of uitvoering van werkzaamheden.
 2. Slechts indien schriftelijk anders is overeengekomen kan van deze voorwaarden worden afgeweken.
 3. Door het doen van een aankoop of het neerleggen van een leveringsorder aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en opdrachten

 1. Tenzij anders vermeld, worden alle schriftelijke door Grootspoor.com gedane aanbiedingen 14 dagen gestand gedaan. Dit onder voorbehoud van het uitverkocht zijn van een artikel binnen deze termijn als het gaat om artikelen die in de winkel en/of op markten en beurzen en / of via internet worden verkocht.
 2. Op al onze leveringen en diensten zijn de uitgangspunten van de wet productaansprakelijkheid van toepassing, ook als deze algemene voorwaarden zich hier formeel tegen zouden verzetten.
 3. Mondelinge opdrachten worden door Grootspoor.com desgewenst schriftelijk bevestigd. Alleen door schriftelijke bevestiging is Grootspoor.com gebonden.
 4. Indien de opdrachtgever / koper niet binnen 10 werkdagen schriftelijk zijn bezwaren tegen de opdrachtbevestiging en/of levering van producten en/of diensten van Grootpoor.com kenbaar heeft gemaakt, wordt de inhoud van de overeenkomst geacht onherroepelijk te zijn geworden en de instemming van alle partijen te hebben.
 5. Tekeningen, foto’s, rapporten, ontwerpen en berekeningen blijven, ook na het verlenen van de opdracht en de betaling hiervan, eigendom van Grootspoor.com en ook auteursrechten blijven bij Grootspoor.com berusten.
 6. De voorraad van artikelen wordt alleen bijgewerkt op dagen dat de winkel geopend is. Aan het gegeven dat artikelen op de website vermeld staan kunnen geen rechten tot levering worden ontleend.
 7. Grootspoor.com gebruikt, daar waar voorhanden, tekst en afbeeldingen die door de fabrikant worden aangeleverd. Grootspoor.com is niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen aan het product t.o.v. de gebruikte afbeeldingen. Uitzondering daarop zijn de gebruikte materialen waarvoor Grootspoor.com zelf verantwoordelijk zorg te dragen dat afbeeldingen product overeenstemmen. Indien er afwijkingen aan het product zijn t.o.v. de gebruikte afbeelding zal Grootspoor.com dit duidelijk vermelden bij de extra informatie over het betreffende product.
 8. Het staat fabrikanten vrij kleuren en samenstellingen van artikelen tussentijds te wijzigen, Grootspoor.com, evenals andere winkeliers, worden hiervan vaak niet op de hoogte gebracht. Grootspoor.com is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen of afwijkingen in samenstelling van producten die door de fabrikant onaangekondigd zijn gewijzigd.
 9. Bij gebruikte huizen gebouwen wordt in sommige gevallen extra verpakkingskosten gerekend. Ondanks dat wij onze pakketten met veel zorg en de juiste verpakkingsmaterialen maken kan het voorkomen dat bij gebruikte gebouwen onderdelen afbreken / loslaten tijdens transport. Grootspoor.com neemt daarvoor geen verantwoording. Immers zijn de gebouwen niet door Grootspoor.com gemonteerd. Grootspoor.com gaat ervan uit dat de ontvanger zelf de kleine reparaties zal uitvoeren.
 10. Indien het vanwege een goede verzending noodzakelijk is, is het Grootspoor.com toegestaan een gebruikt gebouw geheel of gedeeltelijk te demonteren.
 11. Grootspoor.com heeft niet alle artikelen op voorraad, indien een artikel niet binnen 4 weken na besteldatum verzonden kan worden kunt u aanspraak maken op het annuleren van de opdracht. Artikelen waarvan bekend is, voorafgaand aan het bestellen bekend wordt gemaakt of direct na het bestellen bekend wordt gemaakt en waarbij de koper dan niet direct aangeeft hier bezwaar tegen te hebben zijn van deze regeling uitgesloten.

Artikel 3. Grondslagen van de prijs/prijzen

 1. De aanbiedingen van producten en diensten zijn (mede) gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. De bij de aanbieding opgegeven prijs/prijzen is/zijn, tenzij anders is overeengekomen, gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Vanaf deze datum zijn de betalingsregelingen, loon- en prijswijzigingen, als vermeld in artikel 4, van toepassing.
 3. Het totaalbedrag van de aanbieding is voor beide partijen bindend. Uitzondering hierop zijn
  1. verrekening van meer en/of minder werk krachtens artikel 5
  2. verrekening van andere bijbetalingen en inhoudingen, in deze gevallen waarin dat bepaaldelijk is voorgeschreven, dan wel kennelijk is bedoeld
  3. verrekening van de wijziging van kosten krachtens de in artikel 4 vermelde betalingsregelingen loon- en prijswijzigingen
 4. Voor gebruikte producten welke in de winkel en/of op markten en beurzen en/of welke via het internet worden gekocht geldt, dat ze zich in de staat bevinden waarin ze van hand tot hand overgaan. Wel mag de koper er van uitgaan dat alle aangeboden producten naar behoren functioneren, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld voor het moment van overdracht en betaling dat het gaat om incomplete en/of defecte artikelen.
 5. (Gebruikte) producten die via internet worden verkocht dienen nadrukkelijk te voldoen aan de uitgangspunten en de beschrijving zoals door Grootspoor.com is opgegeven.
 6. Tenzij door de fabrikant een prijswijziging wordt doorgevoerd is de prijs op het moment van leveren gelijk aan de prijs op het moment van bestellen. Bachmann verhoogt ook de prijzen van de in Backorder staande artikelen en is hierop een uitzondering.

Artikel 4. Betalingsregelingen loon- en prijswijzigingen

  1. Indien na de datum van de aanbieding wijzigingen optreden in
   1. de loonkosten als bedoeld in de leden 2 en 3
   2. de prijzen van de te leveren materialen en/of de door de uitvoering van het werk benodigde brandstoffen / grondstoffen, als bedoeld in de leden 4 en 5, worden de daar uit voortvloeiende hogere en/of lagere kosten verrekend conform de bepalingen in hoofdstuk 01.04 van de Standaard 1995.
   1. Voor de toepassing van deze betalingsregelingen, loon- en prijswijzigingen worden de loonkosten op een vooraf overeen te komen vast percentage van het totale bedrag van de prijsaanbieding gefixeerd.
   2. Onder loonkosten worden verstaan, lonen en de daarop betrekking hebbende sociale lasten van de ten behoeve van het werk tewerk gestelde.
   3. Voor verrekening van prijswijzigingen komen in aanmerking alle materialen en/of brandstoffen, waarvoor standaardprijzen zijn vastgesteld door de Commissie Standaardprijzen en standaardlonen.
   4. Voor de ten behoeve van het werk geleverde materialen, waarvoor door de onder lid 4 vermelde commissie geen standaardprijzen zijn vastgesteld, worden de hogere of lagere kosten bepaald door herleiding tot prijzen van materialen waarvoor dezelfde of vergelijkbare grondstoffen zijn gebruikt en waarvoor wel standaardprijzen zijn vastgesteld.

Artikel 5. Meer en minder werk

  1. Grootspoor.com is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minder werk in mindering te brengen op het totaalbedrag van de aanbieding. Verrekening van meer en minder werk geschiedt bij de betalingstermijnen.
  2. Als meerwerk wordt mede beschouwd al hetgeen door Grootspoor.com hetzij op verzoek van de opdrachtgever of de directie, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften / omstandigheden boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd, terwijl minder werk omgekeerd evenzo wordt vastgesteld. Het bepaalde in artikel 1646 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6. Uitvoering door derden

  1. Grootspoor.com kan het werk gedeeltelijk aan derden opdragen onder door haar aan deze derden te stellen voorwaarden.
  2. Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde onderaannemer is of wordt voorgeschreven, wordt de opdrachtgever geacht de door deze onderaannemer gehanteerde voorwaarden te kennen en te hebben aanvaard dan wel te hebben goedgekeurd.

Artikel 7. Oplevering

  1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op de eerste van de beide tijdstippen, waarop hetzij Grootspoor.com na voltooiing van het werk daarvan aan opdrachtgever kennis heeft gegeven, hetzij opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen.
   1. 1a Het verkochte product aan de klant is overhandigd / toegestuurd c.q. het product door de klant is ontvangen.
  2. Grootspoor.com zal het werk en/of product opleveren binnen de overeengekomen opleveringstermijn, behoudens in geval van overmacht.
  3. Van overmacht is onder andere sprake als toeleveranciers, ondanks aantoonbaar tijdige bestelling door Grootspoor.com, niet op tijd aan hun leveringsverplichtingen voldoen. In dergelijk geval kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan zulk, een nalatigheid van een toeleverancier van Grootspoor.com.
  4. In principe worden door Grootspoor.com alle leveringen en diensten a contant verricht.
  5. Indien er evenwel toch sprake is van levering op basis van factuur, dan geldt dat de feitelijke oplevering in technische zin niet wordt geacht te zijn geschied indien, na de oplevering van enig product, onderhoud of reparatiewerk, de factuur van Grootspoor.com ter zake niet wordt betaald binnen 14 dagen na levering of gereedkomen. Vanaf het moment van betalingstermijnoverschrijding zal met terugwerkende kracht eigendomsrecht op het product, en of uitgevoerde reparaties en/of verbeteringen aan een product, in de meest uitgebreide zin des woord worden geacht voorbehouden te zijn en blijven aan Grootspoor.com. Tot het moment van bijschrijving op de bankrekening van Grootspoor.com. Is het vanaf dat moment niet langer toegestaan het betrokken producten te gebruiken te vervreemden of op enigerlei andere wijze aan de volledige wilsbeschikking van Grootspoor.com te onttrekken c.q. onttrokken te houden.

Artikel 8. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

  1. Indien Grootspoor.com door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen, dan wel indien deze nakoming bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, heeft Grootspoor.com het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, aan Grootspoor.com de keuze, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interest kan doen gelden.
  2. Als overmacht zal Grootspoor.com mogen beschouwen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, bedrijfsstoornis, werkstaking, overstroming, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid, door ook, verbod van levering door enige particuliere of overheidsinstantie, het niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen door derden, abnormale weersomstandigheden, verkeersstoringen, belemmerende of gesloten scheepvaart, gebrek aan grond-, hulp- en brandstoffen en alle buiten de schuld van Grootspoor.com ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen al dan niet tijdelijk mocht worden verhinderd.

Artikel 9 Garantie en nazorg

  1. Per artikelgroep zal een garantietermijn worden bepaald.
   1. Op nieuw door ons te leveren artikelen door Grootspoor.com gelden de garantietermijnen en voorwaarden zoals deze aan ons door de fabrikanten ervan kenbaar worden gemaakt. De garantiebepalingen en voorwaarden van de fabrikant zijn voor nieuwe producten van de betrokken fabrikant altijd beslissend als het gaat om onze beoordeling van garantieclaims. Elektronica of items waar elektronica in is verwerkt wordt ten aller tijde aan de fabrikant aangeboden ter beoordeling van garantie.
   2. Op gebruikt modelspoor en andere gebruikte goederen geldt geen standaard minimale of maximale garantietermijn. Op de website www.grootspoor.com wordt bij gebruikte artikelen specifiek aangegeven welke garantietermijn voor het betreffende product van toepassing is. De termijn start vanaf de dag van levering.
   3. Na ontvangst van een gebruikt artikel heeft de klant 5 werkdagen de tijd om kenbaar te maken dat hij in aanmerking wil komen voor de “niet goed, geld terug” garantie. Indien het artikel in 100% identieke staat door ons wordt ontvangen als dat het aan de klant verzonden is komt het voor terugname in aanmerking.
   4. Geen garantie wordt gegeven als een product:
    1. Na moment van aankoop is veranderd, in de breedste zin des woord;
    2. Is beschadigd geraakt of kapot is gegaan als gevolg van enig handelen en/of nalaten van de eigenaar ervan of derden, niet zijnde medewerkers van ons bedrijf;
    3. Een product tijdens gebruik vanuit haar oorspronkelijke vorm teniet hoort te gaan.
    4. Op batterijen, accucellen en andere energiedragers (niet transformatoren), lampjes, slijtagedelen.
    5. Uitdrukkelijk is vermeld dat op het specifieke artikel geen garantie van toepassing is.
    6. Alle reparaties die voortkomen uit defecten tijdens de garantieperiode mogen uitsluitend door Grootspoor.com worden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
    7. Niet hersteld kan worden door gebrek aan / niet verkrijgbaar zijn van onderdelen binnen redelijke normen.
    8. Door invloed van buitenaf, wijzigingen of beschadigingen door ondeskundig gebruik / handelen defect geraakt is.

Artikel 10. Betaling

  1. Betaling van het door opdrachtgever verschuldigde, zal zonder korting of beroep op verrekening geschieden door voldoening in termijnen, zoals in de aanbieding is omschreven. De betalingstermijn is maximaal 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling is Grootspoor.com gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
  2. Incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van opdrachtgever. De te vergoeden kosten buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op tenminste 17% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 250,00.
  3. Goederen die geleverd zijn blijven volledig eigendom van Grootspoor.com tot het moment dat de betaling van deze goederen volledig is voldaan, al dan niet met bijkomende kosten.

Artikel 11. Vrijwaring en aansprakelijkheid

  1. Indien zulks naar het oordeel van Grootspoor.com noodzakelijk is bij het uitvoeren van haar werkzaamheden met betrekking tot inventarisatie / reparatie / onderhoud voor opdrachtgever, is zij gerechtigd op zo beperkt mogelijke schaal enige schade aan te richten, zonder dat zij voor de daarvoor aangerichte schade aansprakelijk gesteld kan worden door opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid ter zake wordt jegens opdrachtgever uitgesloten.
  2. Grootspoor.com sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit voor het geval zij bij haar inventarisatie voor opdrachtgever een of meerdere onderzoekspunten over het hoofd ziet, zonder dat zulks aan haar opzet of grove schuld te wijten is.
  3. Opdrachtgever vrijwaart Grootspoor.com voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Grootspoor.com, haar personeel, haar onderaannemers of haar leveranciers.
  4. Grootspoor.com is wel aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materieel en materiaal, voor zo ver veroorzaakt door:
   1. Foutieve constructies en/of berekeningen door Grootspoor.com of in haar opdracht door derden gemaakt of door derden welke door Grootspoor.com op het werk zijn aangesteld.
   2. Fouten of nalatigheden bij de uitvoering van het werk van Grootspoor.com, door haar ondergeschikten of door personen die door Grootspoor.com op het werk zijn aangesteld.
   1. Het maximum door Grootspoor.com met betrekking tot een werk te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever ter zake dat werk aan Grootspoor.com verschuldigd is of de waarde welk een beschadigd product in de aangeleverde toestand aan waarde zou hebben op dat moment.
   2. De aansprakelijkheid van Grootspoor.com uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is vermeld, elke andere vordering op Grootspoor.com ter zake van bedrijfsschade en/of andere directe of indirecte schade, van welke aard of omvang dan ook, is uitgesloten.

Artikel 12. Verzending

 1. Grootspoor.com draagt zorg voor een deugdelijke verpakking en een duidelijke adressering.
 2. Bij onverzekerde verzending of verzending per envelop (voor zover de envelop zending niet geregistreerd is als pakket) geschied dit volledig voor risico van de ontvanger.
 3. Bij verzekerde verzending zal Grootspoor.com als intermediair optreden tussen de klant, vervoerder en de verzekeringsmaatschappij. Alle verzekerde verzendingen zijn voor het volledige bedrag, ter waarde van de verzonden goederen, verzekerd tot een maximale waarde van € 5.000,-.
 4. De verantwoording voor de keuzen in de manier van verzenden ligt bij de ontvanger. De ontvanger dient bij de bestelling duidelijk aan te geven of een verzekerde of onverzekerde verzending gewenst is.

Artikel 13. Wet koop op afstand

Herroepingsrecht

 1. Bij koop op afstand geldt een herroepingsrecht, dit is een ander woord voor bedenktermijn. U mag het product binnen zeven werkdagen terugsturen naar de Grootspoor.com. Zonder opgave van reden.
 2. Deze termijn gaat in vanaf het moment waarop u het product of de schriftelijke bevestiging (bij bestellen via de webshop is dit de bestelbevestiging die u per email toegestuurd krijgt.) van de koop ontvangt.
 3. Indien artikelen niet binnen 30 dagen geleverd worden, tenzij anders overeengekomen.

U heeft geen herroepingsrecht:

 1. Voor maatwerk of voor een product met een ander duidelijk persoonlijk karakter.
 2. Voor producten die beschadigt zijn of nieuwe producten die nieuw geleverd zijn en gebruikt worden teruggestuurd.
 3. Na afloop van de termijn van aanvaarding van het aanbod.

Artikel 14. Geschillen

 1. Geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.
 2. Op alle geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.01-01-2012

Grootspoor.com

Statutair gevestigd te Alkmaar

To Top